Визия на Оперативна програма „Добро управление“

Основава се на разбирането, че силните, ефективни и прозрачни държавни и съдебни институции имат пряко отношение към постигането на всички цели, заложени в Стратегия „Европа 2020“, още повече, че тези цели са взаимосвързани. ​

Основни слаби страни на България, изведени в SWOT анализа на СП , които ОПДУ адресира, са „Сравнително неатрактивна административна среда и съдебна система, вкл. дял на сива икономика и корупция“, както и „Незавършени реформи в секторите …, съдебна система, публична администрация“ ​

Като водещи фактори за конкурентоспособност и растеж, върху които са фокусирани политиките, са изведени електронното правителство, откритото управление и оптимизираната и добре подготвена администрация. ОПДУ ще подпомогне реализацията на целите на НПР „България 2020“ чрез подобряването на човешкия капитал в администрацията, разширяването на приложението на информационните и комуникационните технологии и повишаването на прозрачността на публичния сектор.

ОП Добро управление - Индикативна програма ОП Добро управление 2015 Добро управление