Договори


  • Избор на външни експерти
    Консултантски услуги за „Избор на външни експерти за участие в екипа за управление на „ДАМТН“ в изпълнение на проект: „Укрепване на надзорните и  контролни органи в „ДАМТН“ като елемент от националната инфраструктура по качество“.