Отворени процедури

Обслужване на персонала на РЗОК гр. Кюстендил от служба по трудова медицина.Извършването на услугата включва[…]

BG-Кюстендил ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, ул. Демокрация №44, вх.Б, За: д-р Сашо Христов Котев, РБългария 2500, Кюстендил, Тел.: 078 559700, E-mail: kiustendil@nhif.bg, Факс: 078 559733Място/места за контакт: гр. Кюстендил, ул. Демокрация №44, вх.БИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/505. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги КРАТКО ОПИСАНИЕ: Обслужване на персонала […]

Предмет: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ „Ален мак”, град Горна Оряховица[…]

BG-Горна Оряховица ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Целодневна детска градина Ален мак, ул. Ангел Кънчев №43, За: Радослава Йорданова Смилкова, на длъжност: Счетоводител при ЦДГ Ален мак, Р България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 088 7088204, E-mail: sofka_stefanova@abv.bgМясто/места за контакт: ЦДГ Ален макИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/85/3607.html. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предмет: “Доставка на […]

Комплексно почистване с препарати, консумативи и техника на сградата на „Диагностично консултативен център[…]

BG-София ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Диагностично консултативен център VІ-София ЕООД, ул.Коньовица № 65, За: Елена Аврамова, България 1309, София, Тел.: 02 9213226, E-mail: toboia@abv.bg, Факс: 02 8223111Място/места за контакт: Диагностично консултативен център VІ-София ЕООДИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//dkc6.org.Адрес на профила на купувача: http//dkc6.org. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги КРАТКО ОПИСАНИЕ: Комплексно почистване с препарати, консумативи […]

Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци,свързани с дейността на[…]

BG-Видин ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД, ул.Цар Симеон Велики № 119, За: Диана Стефанова, РБългария 3700, Видин, Тел.: 0877 245436, E-mail: mbal_vidin@abv.bgИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal-vidin.com.Адрес на профила на купувача: www.mbal-vidin.com. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги КРАТКО ОПИСАНИЕ: Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци,свързани […]

Предмет на обществената поръчка:„Поддържане на зелените площи в населените места на територията на община Аксаково[…]

BG-Аксаково ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Аксаково, ул. Г. Петлешев, №58б, За: Руска Георгиева Илиева, РБългария 9154, Аксаково, Тел.: 052 762157, E-mail: d_pravna@aksakovo.net, Факс: 052 762157Място/места за контакт: Община АксаковоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.aksakovo.net.Адрес на профила на купувача: http://www.aksakovo.net/proc/ZopView.aspx?Dosie=136. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предмет на обществената поръчка:„Поддържане на зелените площи в населените […]

Услуга ремонт на асинхронни електродвигатели. Ремонтите се извършват след заявки на възложителя в съответствие[…]

BG-София ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Водоснабдяване и канализация ЕООД – София, бул. Рожен №15, За: инж.Елена Тенчеваq тел. 02 8130060, Република България 1220, София, Тел.: 02 8130020, E-mail: office@viksof.com, Факс: 02 8130013Място/места за контакт: гр.София, бул. Рожен №15Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.viksof.com.Адрес на профила на купувача: www.viksof.com. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги КРАТКО ОПИСАНИЕ: Услуга […]

З А П О В Е Д № 78/11.03.2015 г. На основание чл. 101а, от Закона[…]

BG-Габрово ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Северноцентрално държавно предприятие ДП, Бодра смяна 3, За: Димитър Чинчев, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800077, E-mail: office@scdp.bg, Факс: 066 800094Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: scdp.bg.Адрес на профила на купувача: scdp.bg. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки КРАТКО ОПИСАНИЕ: З А П О В Е Д № 78/11.03.2015 г. На основание чл. […]

Услуга по подготовка и провеждане на обучения, конференция и семинари във връзка с представяне и популяризиране[…]

BG-Сливница ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Сдружение “Местна инициативна група Сливница – Драгоман”, пл. „Съединение” № 1, ет. 1, За: Венцислав Димитров, Република България 2200, Сливница, Тел.: 087-6566456, E-mail: leader@mig-sd.orgМясто/места за контакт: гр. Сливница, пл. „Съединение” № 1, ет. 1Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mig-sd.org.Адрес на профила на купувача: http://www.mig-sd.org/buyer.php. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги КРАТКО ОПИСАНИЕ: […]

„Избор на изпълнител за извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство[…]

BG-Симитли ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП Държавно горско стопанство Симитли , гр. Симитли към ЮЗДП ДП , гр. Благоевград, ул. Георги Димитров №23, За: инж. Борислав Котузов – директор, Анка Веселинска – юрисконсулт, Република България 2730, Симитли, Тел.: 0886 799876, E-mail: gssimitli@abv.bg, Факс: 0748 72196Място/места за контакт: ТП ДГС СимитлиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uzdp.bg.Адрес […]

Избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка по реда на Глава осма “а” от ЗОП – чрез публична покана, с[…]

BG-Смолян ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Областна администрация – Смолян, бул. България № 14, За: инж. Ваклин Топов, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 60156, E-mail: governor@region-smolyan.org, Факс: 0301 62333Място/места за контакт: Дирекция – АПОФ и УСИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.region-smolyan.org.Адрес на профила на купувача: http://www.region-smolyan.org/staticpage.php?id=46. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки КРАТКО ОПИСАНИЕ: Избор на изпълнител […]