Обществени поръчки

„Национален консултант по обществени поръчки” ООД предоставя:
– подкрепа на националните и местни власти, организации и компании при разработването на международни и национални проекти и прилагането на тези проекти;
– професионална подкрепа в специфични правни и практически казуси в областта на обществените поръчки, публично-частните партньорства и концесиите;
– разработване на модели и стратегии за прилагането на новаторски решения;
– разработване на модели за „оутсорсинг” на обществени услуги;
– проучване и разпространение на успешни международни практики в областта на обществените поръчки, публично-частните партньорства и концесиите;
– обучение и квалификация на експерти в областта на обществените поръчки, публично-частните партньорства и концесиите;
– разработка на програмни продукти и други инструментариуми за оптимизация на процеса на обмяна на информация.

Част от нашия екип са и адвокати със специализация в сферата на обществените поръчки и концесиите, които могат да осигурят и най-добрата правна защита и процесуално представителство в случай на спор в тези области.

СТАНОВИЩЕ oтносно: Реда за възлагане на строителен надзор при извършване на строително монтажни работи при изпълнение на договор с предмет: „Доизграждане на улична битово – фекална канализация”, финансиран по Мярка 321 от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.,
Прегледайте становището като кликните ТУК.

СТАНОВИЩЕ относно:  правната възможност за законосъобразно възлагане на дейности по доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения и социални обекти.

Прегледайте становището като кликните ТУК